Легенда за петте прстени

Во соработка со Fantasy Flight Games, уметникот за накит Бадали е возбуден што ви го носи медалјонот Легенда за петте прстени.

© Fantasy Flight Games “Legend of the Five Rings ™” и ликовите и местата во нив создадени од Fantasy Flight Games се авторски права и заштитни знаци на Fantasy Flight Games под лиценца за Badali Jewelry Specialities, Inc. Сите права се задржани.


6 производи

6 производи